فرم دعوت از کارشناسان وميهمانان خارجی
 

فرمهای شماره 1،2،4،5 مخصوص دعوت از افراد آمريكايي مي باشد که بعد از  تکمیل شدن به صورت فایل ورد ارائه گردد

جهت افراد آمريكايي cvنيز مورد نياز مي باشد

فرم شماره 1 مخصوص دعوت از افراد غیر آمريكايي مي باشد

فرم همايش جهت كليه ميهمانان مورد نياز مي باشد

ضمناً گذرنامه ميهمان حداقل 6 ماه زمان بايد داشته باشد

 

1

فرم دعوت ازميهمانان خارجي

2

فرم دعوت از اتباع آمريكايي

3

فرم همايش

4

فرم مخصوص افراد آمریکایی فارسی

5

فرم مخصوص افراد آمریکایی انگلیسی

6

آدرس نمایندگی ج.ا.ایران در خارج از کشور

 

 

  

شهرک قدس(غرب) فاز 5 خیابان سیمای ایران جنب دبیرستان ابوریحان ساختمان مرکزی وزارت بهداشت بلوک c   طبقه 12